תשלומי חניה מוסדרת (כחול לבן)

בהתאם להוראות חוק העזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א- 1991 לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חנייה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חנייה בסך של 4.2 ₪ לשעה.

האכיפה תתבצע בימים ובשעות כאמור בתמרור המוצב בשטח המיועד לחנייה.


תשלום אזורים המסומנים בכחול לבן:

הטבת חניה לתושב אזורי:

בחוק העזר נקבעו תנאים למתן הטבת חניה אזורי לתושבי אזור שבו נקבע מקום חניה מוסדר בתשלום.

בקשה לתו חניה אזורי יש להגיש למחלקת פיקוח חניה, בצירוף העתק רישיון רכב ותעודת זהות, או כל מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

להגשת בקשה להטבת חניה לתושב אזורי לחץ כאן.