היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי לשימוש באופן מקוון בעמוד זה.

לתשומת לבכם:

נכס לא ראוי לשימוש הינו נכס שניזוק במידה שאינה מאפשרת להשתמש בו, ואכן לא משתמשים בו.

תקופת פטור ראשונה: עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה.

תקופת תשלום: יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין.

תקופת פטור שנייה: חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור, ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.


תושבים יקרים!

ניתן להגיש בקשה לפטור מארנונה בגין נכס לא ראוי לשימוש דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.


לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809