אגרת בניה ניגבת מכוח תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר , תנאים ואגרות) התש"ל – 1970. בתוספת השלישית לתקנות מפורטים הנחיות לחישוב שטחי ונפחי בניה, אגרות ושיעורי אגרות למתן היתר.

פיקדון נגבה מכוח סעיף 1.00.13 (א) לתקנות התכנון והבניה, הקובע כי עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש 20% מסכום האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר.


התשלום יבוצע במזומן בלבד באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום מקוון בכרטיס אשראי באמצעות דף זה, לסכום של עד 100,000 ש"ח.

ב. תשלום בכרטיס אשראי באמצעות אגף הגביה.

ג. תשלום באמצעות הדואר לאחר קבלת שובר תשלום מאגף הגביה או ממחלקת אגרות.

ד. העברה בנקאית לחשבונות בנק של עיריית אשדוד לסכומים שמעל 100,000 ש"ח.

לאחר ביצוע התשלום, יש להעביר את הקבלה / הוכחת התשלום למחלקת האגרות במייל שכתובתו:

agrot@ashdod.muni.il


לסרגל שלבי הליך אישור בניה לחץ כאן


תושבים יקרים!

ניתן לבצע תשלום פיקדונות ואגרות להיתר בניה דרך עמוד זה.

לנוחיותכם, ניתן לפתוח את האתר באופן מלא בלחיצה כאן.