תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי לשימוש באופן מקוון בעמוד זה.

לתשומת לבכם:

נכס לא ראוי לשימוש הינו נכס שניזוק במידה שאינה מאפשרת להשתמש בו, ואכן לא משתמשים בו.

תקופת פטור ראשונה: עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה.

תקופת תשלום: יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין.

תקופת פטור שנייה: חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור, ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.