תושבים יקרים!

היום יותר מתמיד, אין צורך לצאת מהבית!

באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה עבור נכס ריק באופן מקוון בעמוד זה.


הנחה בארנונה לנכס ריק וללא שימוש במגורים

 • נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו בהנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים.
 • התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.
 •  לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ-30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק ולא בשימוש.

תנאי הזכאות:

 • הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
 • מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
 • מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה. הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח העירייה וצילום הנכס שהינו ריק מכל חפץ ואדם ואינו בשימוש.

שיעור ההנחה: 100% משטח הדירה לתקופה של עד 6 חודשים.

 

הנחה בארנונה לנכס ריק וללא שימוש בעסקים

 • מחזיק שהוא הבעלים בנכס ריק שאינו בשימוש במשך תקופה מצטברת שאינה פחותה מ-30 ימים רצופים.
 •  אם השטח שאינו בשימוש הינו חלק משטח בניין (שאינו מגורים) אשר משתמשים בו, עליו להיות מתוחם ומופרד מהשטח הנמצא בשימוש באמצעים פיזיים המקובלים על אגף הגבייה, זאת בתנאי והשטח שעבורו מבוקשת ההנחה הינו לפחות רבע משטח המבנה או 1000 מ"ר לפי הנמוך מבניהם.
 • תקופת ההנחה הינה מצטברת גם אם הבניין יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.

תנאי הזכאות:

 • הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
 • מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
 • מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה. הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח העירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש.
 • אם הבקשה הוגשה לתקופה רטרואקטיבית, על הלקוח להמציא צריכות חשמל ומים לתקופה המבוקשת.


שיעור ההנחה:

 • 100% משטח הדירה לתקופה של 6 חודשים.
 • 50% הנחה מהחודש ה-7 ועד החודש ה-36.