מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס.

השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה תוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או חיוב חדש.

דרכי הגשת השגה

1. בטופס מקוון בעמוד זה - עם הגשת הבקשה תקבלו SMS עם מס' הפנייה שהתקבלה. 

2. בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת: מנהל הארנונה באגף הגביה של עיריית אשדוד הגדוד העברי 10 אשדוד.

4. בפקס מספר 08-8545844. ניתן לוודא שהפקס התקבל בטלפון 08-8545441