חילופי דיירים

החוק מטיל את חובת תשלום הארנונה על המחזיק בנכס אשר משתמש בנכס בפועל או נחשב על פי הגדרות החוק כמחזיק בנכס. חובה זו חלה מיום תחילת החזקה ועד ליום סיומה. כל עוד לא התקבלה הודעה באגף הגבייה על שינוי המחזיק בנכס, חלה חובת תשלום החוב על המחזיק הרשום בספרי העירייה.


הנחיות בעת השכרת נכס / פינוי מושכר

לפי סעיף 325 לפקודת העיריות ניתן לבצע החלפת מחזיק מיום ההודעה בלבד ולאחר קבלת הודעה בכתב. 

החלפת מחזיק ממועד השונה מיום ההודעה תתאפשר רק במקרה של זכאי להנחה שעדיין לא רשום בנכס - ניתן לרשום מתחילת השנה השוטפת בכפוף לתשלום יתרת החוב. 

 על פי חוק - שכירות לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים אינה מאפשרת רישום חילופי מחזיקים בספרי העירייה. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק המחויב בתשלום הארנונה.


המסמכים הנדרשים בעת רישום שוכר חדש

  • העתק חוזה שכירות 
  • צילום תעודת זהות של המחזיק החדש. אם המחזיק הינו תאגיד - יש לצרף תדפיס מרשם החברות או העמותות


ניתן להחליף משלמים / רישום שוכר חדש דרך עמוד זה.