קיבלתם דו"ח חניה ממחלקת פיקוח חניה?

להגשת בקשה לערעור על דוח חניה (הודעת תשלום הקנס), יש למלא את הטופס המקוון תוך פירוט הנימוקים ולצרף העתק ת.ז או רישיון נהיגה של הנהג ברכב במועד הגשת הדוח (צרופה חובה), וכן מסמכים המאמתים את הטענות.

בקשה לערעור על דוח יכול להגיש הנהג ברכב במועד הגשת הדוח, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח.

במידה והבקשה מוגשת על ידי מי שאינו רשום כבעלים ברכב יש לציין זאת במופרש בבקשה ולצרף נימוקים לזיקת המבקש לעבירה. לתשומת לב המבקש במידה וייקח אחריות על ביצוע העבירה הדוח יוסב על שמו. בקשה לערעור על דוח חניה ניתן להגיש עד 30 ימים ממועד קבלת הדוח, הגשת הבקשה מעכבת את הליכי הגבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

החלטה תתקבל תוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה זאת בתנאי שהמבקש צירף את כל המסמכים הנדרשים.