קיבלתם דו"ח חניה ממחלקת פיקוח חניה?

הסבה של דוח הינה העברת הדוח מבעל הרכב הרשום במשרד הרישוי לנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, או המחזיק ברכב במועד רישום הדוח. 

בקשה להסבה ניתן להגיש תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח ולא יאוחר מהתאריך האחרון לתשלום, המצוין בדוח.