רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג - 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.