סוגי רישיונות עסק

רישיון לצמיתות

רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.


רישיון תקופתי

רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/ שלוש שנים/ חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 (התוספת הראשונה).


היתר זמני

היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.


רישיון זמני

רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס). תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.


דוגמה: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים, אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רישיון רק לשנה.